Νέα

Συνδρομές

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €10,00 και πληρώνεται μόνο μια φορά.

Για το 2018 το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών διαμορφώνονται ως εξής:

Τακτικό µέλος €30,00
Δόκιµο µέλος €15,00

Η συνδρομή που σας αναλογεί μπορεί να εξοφληθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΕΚ αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Στα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη της η ΕΓΕΚ, θα χορηγεί ταυτότητα μέλους με την σχετική ένδειξη της ιδιότητας του.

cagdi