Ένωση

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

1.1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ». Στο εξής και για τις ανάγκες του παρόντος καταστατικού θα αναφέρεται ως «το Σωματείο».

1.2 Έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία.

 

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του σωματείου είναι:

2.1 Σκοποί του Σωματείου είναι:

i. Να συντονίσει τις προσπάθειες όλων των γραφιστών και εικονογράφων για την βελτίωση του καλλιτεχνικού και επαγγελματικού επίπεδου των γραφικών και εικονογραφικών τεχνών στην Κύπρο.

ii. Να συντείνει στην καλύτερη χρήση των γραφικών και εικονογραφικών εφαρμογών, στην οπτική επικοινωνία σαν μέσο για τη βελτίωση της συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων.

iii. Να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο εθελοντική εργασία για κοινωφελείς σκοπούς

iv. Να προβάλει και να αναδείξει την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του γραφίστα και εικονογράφου στην εικαστική επικοινωνία.

v. Η αναγνώριση και η καταξίωση του γραφίστα και εικονογράφου, σαν καλλιτέχνη από όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

vi. Η διεκδίκηση και κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του γραφίστα και εικονογράφου, επάνω στη δημιουργική και πρωτότυπη δουλειά του.

vii. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιμόρφωση των μελών του με την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για όλα τα θέματα ενασχόλησης τους.

viii. Η παροχή  συμβουλών  και γνωμοδοτήσεων προς τα μέλη του, για όλα τα θέματα που αφορούν στην καλλιτεχνική προσφορά και δημιουργική – πρωτότυπη επαγγελματική δουλειά τους.

ix. Η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του βασισμένου στη  τήρηση των κανόνων της συναδελφικής  δεοντολογίας σε όλες τις φάσεις της  δημιουργίας, προβολής και αξιοποίησης του έργου τους.

x. Δημιουργία ενδεικτικού τιμοκαταλόγου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει συντονισμός και κοινή αντίληψη ως προς την κοστολόγηση υπηρεσιών.

xi. Δημιουργία πλατφόρμας για τους κρατικούς διαγωνισμούς που αφορούν τους κλάδους την Ένωσης, ούτως ώστε οι όροι και τα βραβεία να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της γραφιστικής και της εικονογράφησης που θέτει η Ένωση.

xii. Ενημέρωση / εκπαίδευση του κοινού για ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα του κάθε κλάδου ξεχωριστά, προς αποφυγή σύγχυσης των αρμοδιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου.

 

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου:

Οι παραπάνω σκοποί του σωματείου θα πραγματοποιηθούν με τα εξής ενδεικτικά μέσα:

i. Δημιουργία αίθουσας συνάντησης της Ένωσης

ii. Σύσταση αρχείου πληροφοριών για αλληλοενημέρωση των μελών.

iii. Διενέργεια μελετών, ερευνών, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως. Η θεματολογία των πιο πάνω θα είναι ανάλογη του αριθμού των μελών του κάθε κλάδου (γραφιστική και εικονογράφηση).

iv. Σύνταξη  άτυπου κώδικα συναδελφικής δεοντολογίας.

v. Συμμετοχή της Ένωσης σε ομοειδείς διεθνείς οργανώσεις.

vi. Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο κ.λπ.

vii. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

viii. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αγορά από την Ένωση, των υλικών της καλλιτεχνικής δουλειάς των γραφιστών και εικονογράφων σε χαμηλές τιμές και γενικά με κάθε νόμιμο μέσο που θα επιλέγει σαν κατάλληλο για την κάθε περίσταση του Δ.Σ. του Σωματείου.

ix. Δυνατότητα λειτουργίας οικήματος

 

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Σωματείου:

O αριθμός των μελών θα είναι απεριόριστος.

4.1 Μέλη του Σωματείου δύνανται να εγγραφούν απόφοιτοι ανώτερων σχολώv γραφικών τεχνών και/η εικονογραφών και/η συναφών με τις πιο πάνω σπουδές και επαγγελματίες με αποκλειστική απασχόληση στην γραφιστική και στην εικονογράφηση, όπως και επαγγελματίες από άλλους πυρήνες των εφαρμοσμένων τεχνών αφού αποδείξουν ότι είναι ενεργοί στον επαγγελματικό χώρο σε εμπορικό επίπεδο (commercial context). Νοείται ότι ως μέλη του Σωματείου δύναται να εγγραφούν αποκλειστικά τα πρόσωπα, τα οποία διαμένουν ή/και εργάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ‘Ένωση απαρτίζεται από Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα μέλη.

4.2 Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επαγγελματίες γραφίστες και εικονογράφοι οι οποίοι τυγχάνουν απόφοιτοι δεόντως αναγνωρισμένων ανώτερων σχολών γραφικών τεχνών και/η εικονογραφών και/η συναφών με τις πιο πάνω σπουδές και/η έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών ο οποίος είναι συναφές με τα πιο πάνω και ο οποίος έχει δεόντως αναγνωρισθεί από το ΚΥΣΑΤΣ και επαγγελματίες γραφίστες και εικονογράφοι χωρίς τίτλο που έχουν επαγγελματική εμπειρία 2 χρόνων ή επαγγελματικό portfolio με πραγματικά και ολοκληρωμένα projects, βασισμένα στο χώρο της γραφιστικής και εικονογράφησης.

4.3 Δόκιμα μέλη τoυ Σωματείου γίνονται μετά από γραπτή αίτηση τους προς το Δ.Σ. οι φοιτητές δεόντως αναγνωρισμένων ανώτερων σχολών γραφικών τεχνών και/η εικονογράφων και/η συναφών με τις πιο πάνω σπουδές προσκομίζοντας την φοιτητική του ταυτότητα και/η οιονδήποτε άλλον έγγραφο αποδεικνύει την φοιτητική τους ιδιότητα.

4.4 Επίτιμα μέλη της Ένωσης γίνονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. πρόσωπα με μακρόχρονη προσφορά στις γραφικές και εικονογραφικές τέχνες και στην εικαστική επικοινωνία γενικότερα ή πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντική βοήθεια κάθε είδους προς τo Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, πλην της υποχρέωσης καταβολής εισφορών και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4.5 Στα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη της τo Σωματείο χορηγεί ταυτότητα με τη φωτογραφία του μέλους και με την σχετική ένδειξη της ιδιότητας του.

 

ΑΡΘΡΟ 5
Α. Εγγραφή Μελών

5.1 Η Αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μέσω του Γραμματέα. H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι ασκεί το επάγγελμα δυο χρόνια συνεχώς και από βεβαιώσεις δύο ήδη μελών για την αλήθεια του ισχυρισμού του υποψηφίου.

5.2 Το πτυχίο και/η το επαγγελματικό portfolio εφαρμοσμένων project για τα μη πτυχιούχα αιτούντα μέλη θα περνά από αξιολόγηση από εγκεκριμένη τριμελή (3) επιτροπή που θα αποτελείται από άτομα που θα είναι και στο διοικητικό συμβούλιο τoυ Σωματείου.

5.3 Η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης δίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει επί του θέματος.

5.4 Τυχόν αρνητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για επικύρωση. Κατά τη ΓΣ δίδεται η ευκαιρία στο αιτών πρόσωπο να τοποθετηθεί.

Β. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

5.5 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου είναι :

i. Το δικαίωμα του εκλέγειν για τα τακτικά μέλη.

ii. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα τακτικά μέλη που έχουν τουλάχιστον πεντάχρονη ενασχόληση στο επάγγελμα.

iii. Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση των αποφάσεων τoυ Σωματείου.

iv. Η συμμετοχή στα ευεργετήματα που επιτυγχάνει η Ένωση.

v. Το δικαίωμα ενημέρωσης για οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες  της Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που συγκεντρώνει και αρχειοθετεί τo Σωματείο.

vi. Η συμμετοχή στις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις τoυ Σωματείου .

vii. Η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τo Σωματείο .

viii. Η υποχρέωση-πράγμα που δεν ισχύει για τα επίτιμα μέλη- της τακτικής εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τo Σωματείο.

ix. Γενικώς όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό το καταστατικό και το νόμο.

5.6 Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

5.7 Μέλος του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε όργανο του, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του/της συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας, στην οποία —ή στη διοίκηση της οποίας— συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

5.8 Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του Σωματείου. Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ιδρυτών/τριών, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες ή /και σε αμοιβή για συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.

 

ΑΡΘΡΟ 6
Αποχώρηση αποβολή Μελών

6.1 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τo Σωματείο με απλή γραπτή δήλωση του προς το Δ.Σ.

6.2 Από τo Σωματείο μπορεί να αποβληθεί / διαγραφεί κάθε τακτικό μέλος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. την οποία εγκρίνει οριστικά η Γ.Σ., για τους πιο κάτω λόγους :

i. Οριστικά διακόπτει τις σχέσεις του με το επάγγελμα.

ii. Επανειλημμένα δεν τηρεί το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή τις αποφάσεις των οργάνων τoυ Σωματείου.

iii. Δρα και συμπεριφέρεται με τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα τoυ Σωματείου.

iv. Έχει συμπεριφορά ανάρμοστη και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του σαν μέλους τoυ Σωματείου .

v. Καθυστερεί αδικαιολόγητα τις οικονομικές του υποχρεώσεις παραπάνω από έξι (6) μήνες.

6.2 Στο μέλος που διαγράφεται, κοινοποιείται η απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

6.3 Το μέλος που διαγράφεται, έχει δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. η οποία παίρνει και την τελική απόφαση.

6.4 Από την ημέρα όμως της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι τη συζήτηση της προσβολής του υπό διαγραφή μέλους στη Γ.Σ. αναστέλλεται στο πρόσωπο του τελευταίου η ιδιότητα του σαν μέλους τoυ Σωματείου.

6.5 Σε καμιά περίπτωση μέλος το οποίο αποχωρεί ή διαγράφεται από το Σωματείο έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου, ή το οιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου, σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου.

6.6 Μέλος το οποίο διαγράφεται για όλους τους λόγους εκτός από τον (iv), έχει δικαίωμα επανεγγραφής στην Ένωση εφ’ όσον αποδείξει, κατά τη εκτίμηση του Δ.Σ. ότι συγκεντρώνει  και πάλι τις απαραίτητες προϋποθέσεις αυτού του καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 7
Πόροι του Σωματείου
.

7.1 Πόροι του Σωματείου είναι :

i. Τα δικαιώματα εγγραφής μελών που ορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ii. Οι ετήσιες εισφορές των μελών που ορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς τo Σωματείο, καθώς και κάθε άλλος πόρος που νόμιμα εισπράττεται από τo Σωματείο.

iii. Επιχορηγήσεις από κρατικούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς για την ευόδωση των σκοπών τoυ Σωματείου. Μετά από κάθε εκλογή το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεώνεται να ενημερώνει το νέο Δ.Σ. για  τους πόρους και την οικονομική κατάσταση του Σωματείου γενικά.

iv. Επιχορηγήσεις από κρατικούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς για την ευόδωση των σκοπών τoυ Σωματείου. Μετά από κάθε εκλογή το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεώνεται να ενημερώνει το νέο Δ.Σ. για  τους πόρους και την οικονομική κατάσταση του Σωματείου γενικά.

7.2 Η οιαδήποτε οικονομική ενίσχυση προς το Σωματείο, από την μορφή δωρεών ή άλλης χρηματοδότησης, δεν θα συνοδεύεται από τους οιουσδήποτε όρους, θα είναι ονομαστική και θα προέρχεται από φυσικά ή  νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες είναι νόμιμες.

7.3 Είναι στη διακριτική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να απορρίψει οποιαδήποτε εισφορά ή προσφορά κρίνει ως αντίθετη με τους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου.

7.4 Τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο για την προαγωγή των σκοπών και στόχων του όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

7.5 Tα μέλη και το υπαλληλικό προσωπικό δεν δικαιούνται να καρπούνται από κέρδη που πηγάζουν από το Σωματείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ή μετά τη διάλυσή της.

7.6 Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του Σωματείου. Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ιδρυτών/τριών, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.

7.7 Το Σωματείο λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο πάνω σε κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

7.8 Νοείται ότι τίποτε που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν θα θεωρείται ότι εμποδίζει την καταβολή αμοιβής για προσφερόμενες/παρεχόμενες υπηρεσίες ή την πληρωμή τελών, επιβαρύνσεων ή δαπανών ή την καλόπιστη πληρωμή εύλογης αμοιβής σε εμπειρογνώμονα ή υπάλληλο του Σωματείου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που προσλαμβάνεται από το Σωματείο σαν ανταμοιβή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Σωματείο ούτε θα εμποδίζει την πληρωμή τόκου πάνω σε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε καθοριζόμενο από το νόμο ως επιτρεπτό ανώτατο ετήσιο ποσοστό επιτοκίου για χρήματα που δανείστηκε το Σωματείο ή την πληρωμή εύλογου ενοικίου για ακίνητα που μισθώνονται στο Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικό Συμβούλιο

A. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

8.1 Η διοίκηση του Σωματείου ανατίθεται σε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (προτεινόμενο να απαρτίζεται από άτομα που δραστηριοποιούνται ώς ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτοί από τον ιδιωτικό τομέα και Δημόσια υπηρεσία). Επίσης να συμπεριλαμβάνει και γραφίστες και εικονογράφους, αναλογικά με τον αριθμό των μελών από τον κάθε κλάδο.

8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία τριών (3) ετών. Η εκλογή του προέδρου γίνεται σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, την ίδια ημέρα, από την Γενική Συνέλευση. Εκλογές γίνονται σε κάθε τρίτη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

8.3 Απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Ένα μέλος μπορεί να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για τρείς (3) συνεχόμενες θητείες. Ένας Πρόεδρος δικαιούται επανεκλογή μόνο για δύο (2) συνεχόμενες θητείες στη θέση του προέδρου.

8.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και τρία μέλη. Εκλογές γίνονται σε κάθε τρίτη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Ένα μέλος μπορεί να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για τρείς συνεχόμενες θητείες.

8.5 Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στην αρχή της εκλογικής διαδικασίας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, είτε από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέλη είτε από άλλα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Σωματείου είναι εγγεγραμμένο και τακτοποιημένο οικονομικά. Όλοι οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο μαζί με την υποψηφιότητα τούς θα πρέπει να δηλώνουν και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται.

8.7 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή που διεξάγει τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη αυτά δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.

8.8 Η διαδικασία της εκλογής μελών του ΔΣ γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη που πλειοψηφούν αποτελούν το νέο Διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών, η εκλογή γίνεται με κλήρο μπροστά σε όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

8.9 Σε περίπτωση που αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μικρότερος του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε οι δηλώσαντες ως υποψήφιοι για μέλη εκλέγονται αυτόματα και ο αριθμός των μελών συμπληρώνεται από ενδιαφερόμενα μέλη που είναι παρόντα στη Ετήσια Γενική συνέλευση.

8.10 Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, συνέρχονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογική διαδικασία για να καταρτιστούν σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

8.11 Σε περίπτωση κένωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε αυτές συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες υποψηφίους της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας, κατά την εκλογική επιτυχία. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ή αν αυτοί δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να καλέσει οποιαδήποτε από τα μέλη του Συνδέσμου να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις, Η θητεία των μελών αυτών λήγει μαζί με την θητεία των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.

B. Διοικητικό Συμβούλιο – Εργασίες

8.12 Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά κάθε 2 μήνες. Απαρτία αποτελούν τα μισά συν ένα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που μετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Πρακτικά τηρούνται για όλες τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να επιθεωρεί τα πρακτικά μετά από αίτηση προς τον Γραμματέα. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος από συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, Προεδρεύων/ουσα είναι ο/η Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας και του/της Γραμματέως, η συνεδρία αναβάλλεται.

8.13 Εκτός αν άλλως προνοείται στο παρόν Καταστατικό, το Συμβούλιο μπορεί να ρυθμίζει κατά την κρίση του κάθε ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του, περιλαμβανομένου του τόπου και χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση αυτού με σκοπό την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, όπως αυτοί εκθέτονται στο παρόν, και την προαγωγή των συμφερόντων του Σωματείου. Επιπλέον, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και εκπληρώνει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εντός των νομίμων πλαισίων.

8.14 Το Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό, αν κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση του Συνδέσμου ή για την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών δραστηριοτήτων οποιαδήποτε μορφής, να θεσπίζει, τροποποιεί ή ακυρώνει Κανονισμούς που δεν συγκρούονται με το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς Δεοντολογίας που δεσμεύουν τα μέλη του Συνδέσμου, εκτός αν ακυρωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι Κανονισμοί για να τεθούν σε ισχύ πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

8.15 Το Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να διορίζει περιφερειακές, ή άλλες ειδικές, Υποεπιτροπές.

8.16 Η αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που μετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει την νικώσα ψήφο.

8.17 Όλες οι επιταγές, τα γραμμάτια, οι συναλλαγματικές, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες και τα συμβόλαια και γενικά τα διαπραγματεύσιμα έγραφα και όλες οι αποδείξεις πληρωμών του Σωματείου θα πρέπει να υπογράφονται, να εκδίδονται, να γίνονται αποδεκτά, να οπισθογραφούνται από τους/τις Πρόεδρο και Ταμία ή από οποιαδήποτε άλλα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα.

8.18 Το Διοικητικό Συμβούλιο κινητοποιεί κατάλληλους οικονομικούς πόρους για στήριξη των προγραμμάτων του Σωματείου και εξασφαλίζει την οικονομική του βιωσιμότητα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες:

i. Διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό, έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού και εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ii. Εφαρμόζει την πολιτική και τις αποφάσεις που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

iii. Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων.

iv. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

v. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών.

vi. Επιμελείται όλων των υποθέσεων, τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως, του Σωματείου και αποφασίζει ποια μέλη θα αντιπροσωπεύουν αυτό.

vii. Αποφασίζει την οριστική διαγραφή των μελών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ..

viii. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

ix. Αποφασίζει για τις ετήσιες συνδρομές των μελών και το τέλος εγγραφής.

x. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και για τη διάθεση των δαπανών για την εκπλήρωση των σκοπών του.

xi. Προσλαμβάνει τα αναγκαία άτομα, έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιεί τους στόχους του Σωματείου.

xii. Μπορεί να συστήσει επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση διαφόρων και ειδικών θεμάτων και ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου.

xiii. Ετοιμάζει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους οποίους θέτει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

xiv. Αποφασίζει για την αντιπροσώπευση του Σωματείου σε όλες τις εκδηλώσεις και γενικά για την εκπροσώπησή του ενώπιον τρίτων. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει διαφορετικά, το Σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

8.20 Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται από το αξίωμα του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εάν:

i. απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις,

ii. καταδικαστεί από Δικαστήριο για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας,

iii. αποκομίσει οικονομικό ή άλλο όφελος από τις δραστηριότητες ή την περιουσία του Σωματείου,

iv. καταστρατηγήσει τους σκοπούς του Σωματείου,

vi. δεν υπακούσει στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.21 Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης μέχρι και τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η αντικατάσταση τους γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 07.05. Σε περίπτωση ταυτόχρονης παύσης ή αποχώρησης τεσσάρων ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτό αυτοδιαλύεται και το αργότερο σε ένα μήνα συγκαλείτε έκτακτη Γενική Συνέλευση για νέες εκλογές.

Γ. Καθήκοντα Γραμματείας

8.22 Η Γραμματεία του Συνδέσμου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η Γραμματεία διεξάγει όλες τις από καιρό εις καιρό συναντήσεις με άλλους Συνδέσμους, φορείς ή Αξιωματούχους του Κράτους.

i. Τον Πρόεδρο, ο οποίος

 • εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες από, ή εναντίον του Σωματείου, και εξώδικα,
 • φροντίζει,  μαζί με τον Γραμματέα, για την τήρηση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Καταστατικό,
 • καλεί μαζί με τον Γραμματέα, οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και προεδρεύει σε αυτή, κι οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
 • υπογράφει, μαζί με τον Γραμματέα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
 • προσυπογράφει όλα τα εντάλματα πληρωμής, τραπεζικές  επιταγές και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οικονομικής  φύσης που εκδίδονται από τον Ταμία,
 • υπογράφει την αλληλογραφία εκ μέρους του Συνδέσμου και οποιαδήποτε συμφωνία ή συμβόλαιο όπου το Σωματείο είναι μέλος, ή δίνει εντολή στο Γραμματέα να υπογράφει.

ii. Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ασκώντας όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προέδρου με βάση το Καταστατικό,

iii. Τον Γραμματέα, ο οποίος,

 • φροντίζει, μαζί με τον πρόεδρο, για την τήρηση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Καταστατικό,
 • καλεί, μαζί με τον Πρόεδρο, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση του Σωματείου,
 • τηρεί και υπογράφει μαζί, με τον Πρόεδρο, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
 • τηρεί το αρχείο μελών και αρχείο αλληλογραφίας του Συνδέσμου, είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας του Συνδέσμου,
 • τηρεί κατάσταση στην οποία φαίνεται η περιουσία του Συνδέσμου και είναι υπεύθυνος για την φύλαξη της.

iv. Τον Ταμία, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ταμείο και την περιουσία του Συνδέσμου,

 • τηρεί βιβλία και / ή στοιχεία με την όλη οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου,
 • εισπράττει όλα τα έσοδα και τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, κάθε ποσό που υπερβαίνει τα € 100,00
 • διατηρεί μικρό ταμείο από το οποίο πληρώνει έξοδα του Συνδέσμου.  Το μικρό ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα € 50,00, ετοιμάζει τελικούς λογαριασμούς και ισολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους,
 • υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και / ή Αντιπρόεδρο όλα τα εντάλματα πληρωμής και επιταγές,
 • είναι έτοιμος σε  οποιαδήποτε στιγμή να παράσχει στο Συμβούλιο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου,
 • είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα χρήματα και την περιουσία του Συνδέσμου που του έχουν ανατεθεί, και ειδικότερα, για οποιοδήποτε ποσό, που τυχόν πληρώνεται χωρίς έγκριση ή απόφαση του Συμβουλίου.

v. Τον Βοηθό Γραμματέα, ο οποίος, αναπληρώνει τον Γραμματέα όταν απουσιάζει, ασκώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Γραμματέα με βάση το Καταστατικό.

vii. Τον Βοηθό Ταμία, ο οποίος, αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει, ασκώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμία με βάση το Καταστατικό.

ix. Τρείς Συμβούλους.

 

ΑΡΘΡΟ 9
Επιτροπές – Κανονισμοί

9.1 Με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. συγκροτούνται συμβουλευτικές, μελετητικές, τεχνικές κ.λπ. επιτροπές, οι οποίες υποβάλλουν τα πορίσματα τους προς το Δ.Σ. και στις οποίες μπορούν να μετέχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ‘Ένωσης. Οι Επιτροπές έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Όλες οι εισηγήσεις τους τίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω χειρισμό.

9.2 Με αποφάσεις του Δ.Σ., συντάσσονται Κανονισμοί με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης. Οι Κανονισμοί επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση. Οι Κανονισμοί αυτοί είναι καταγεγραμμένοι και αριθμημένοι σε έγγραφο που φέρει τον τίτλο Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας που συντάσσονται πρέπει να είναι σύμφωνοι και να μην αντιτίθενται στα Άρθρα του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10
Έλεγχος λογαριασμών

10.1 Οικονομικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

10.2 Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί βιβλία λογαριασμών σχετιζόμενα με τα έσοδα και τα έξοδά του και τις καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτά, καθώς επίσης και για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Αν τα εισοδήματα του Σωματείου φθάσουν ή υπερβούν τις 40.000 ευρώ ετησίως, τότε οι λογαριασμοί του Ταμείου του ελέγχονται από τον/την ανεξάρτητο/η Εξωτερικό/ή Ελεγκτή/τρια και η έκθεσή του/της υποβάλλεται στον/στην Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (ια) του παρόντος άρθρου.

10.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, στο τέλος κάθε χρόνου να καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασμούς, τους οποίους θα διαβιβάζει προς τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, μέσα σε επτά (7) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους:

i. λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη διάρκεια του χρόνου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου·

ii. λογαριασμό κάθε περισσεύματος κατά την έναρξη του χρόνου και όλων των εισπραχθέντων χρημάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου·

iii. λογαριασμό όλων των ποσών που οφείλονται στο Σωματείο ή οφείλει το Σωματείο και των σχετικών πληρωμών κατά την ίδια περίοδο.

10.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον/στην Έφορο Σωματείων, το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του/της εγκεκριμένου/ης ελεγκτή/τριας, όπως προβλέπεται στον Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλων συναφών θεμάτων του 2017, άρθρο 49(1) και (2).

10.5 Ο/Η Ελεγκτής/τρια του Σωματείου είναι ανεξάρτητος/η, δεν προέρχεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξάγει έλεγχο στο τέλος του οικονομικού έτους ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τον διορίζει. Μπορεί, επίσης, να διενεργεί ενδιάμεσους ελέγχους κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.


ΑΡΘΡΟ 11
Πειθαρχική Επιτροπή

11.1 Το Σωματείο διατηρεί Πειθαρχική Επιτροπή για να επιλαμβάνεται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών, αναφορικά με την μη τήρηση του Καταστατικού του Συνδέσμου ή / και των Κανονισμών δεοντολογίας ή / και άρνησης συμμόρφωσης με τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης ή / και του Διοικητικού Συμβουλίου

11.2 Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) μέλη του Συνδέσμου, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι διετής. Η επιτροπή καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο και γραμματέα.

11.3 Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, συμπεριλαμβανομένων των μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει τη νικώσα ψήφο.

11.4 Οι εισηγήσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής προωθούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση για λήψη οριστικών αποφάσεων.


ΑΡΘΡΟ 12
Νομικές υποχρεώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 13
Γενικές Συνελεύσεις

13.1 Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου λαμβάνει χώρα κάθε έτος, σε ημέρα και ώρα, που καθορίζει του Διοικητικό Συμβούλιο. Δυο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να γίνουν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έντεκα μηνών η μεγαλύτερο των δεκατριών μηνών. Κατά εξαίρεση η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνει μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από αυτήν. Οι Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται για του πιο κάτω σκοπούς :

i. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους.

ii. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

iii. Αν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και της Πειθαρχική Επιτροπής ή / και του Ελεγκτή έχει εκπνεύσει, εκλογή νέων μελών ή πλήρωση κενών θέσεων σε αυτά.

iv. Έγκριση οποιαδήποτε ψηφίσματος, ή συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, που κανονικά προσάγεται στη Συνέλευση.

13.2 Για οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση δίνεται γραπτή ειδοποίηση στα μέλη τουλάχιστο 14 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει μέρα, ώρα και τόπο καθώς και την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, αποστέλλεται με συνηθισμένο ή / και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη τελευταία γνωστή διεύθυνση κάθε μέλους, και θεωρείται ότι λήφθηκε την επομένη της ημερομηνίας αποστολής. Παράλειψη αποστολής ειδοποίησης σε κάποιο μέλος δεν καθιστά άκυρη την Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση. Οι ανακοινώσεις να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

13. 3 Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να προτείνει σε Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε ψήφισμα οφείλει να δώσει στον Γραμματέα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή τουλάχιστο πέντε μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. Το αυτό δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ψηφισμάτων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε λόγο να συγκαλεί Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, υποχρεούται δε να το πράξει μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία λήψης γραπτής αίτησης από το ένα τέταρτο των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους σκοπούς για τους όποιους ζητείται η σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

13.5 Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ή αν κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή αν κωλύεται οποιοδήποτε μέλος που υποδεικνύεται από το συμβούλιο.

13.6 Για να υπάρχει απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να είναι παρόντα τα τρία τέταρτα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται για μίση ώρα, οπότε οποιαδήποτε παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου αποτελούν απαρτία.

13. 7 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου σε κάθε εκλογική διαδικασία μιας Γενικής Συνέλευσης.

13.8 Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση των χεριών, εκτός από ψηφοφορία για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι μυστική.

13.9 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένων μελών που μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

13.20 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να λαμβάνεται και χωρίς τη γενική συνέλευση των μελών, εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών με δικαίωμα ψήφου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για την διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για συγκεκριμένο ζήτημα.

13.21 Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, λειτουργεί ως ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει/επικυρώνει:

i. Τροποποιήσεις στο καταστατικό.

ii. Τους εσωτερικούς κανονισμούς, κώδικα δεοντολογίας.

iii. Τη διάλυση του σωμάτιου.

iv. Την είσοδο, μη αποδοχή, ή αποβολή μελών.

v. Την αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου των μελών του Δ.Σ.

vi. Το δικαίωμα να παύει μέλη του Δ.Σ.

vii. Το δικαίωμα να ελέγχει/επικυρώνει τον διορισμό/ απασχόληση, αμοιβή, απόλυση ελεγκτών, νομικών συμβούλων, πειθαρχικής επιτροπής, περιφερειακών ή ειδικών επιτροπών, εμπειρογνομώνων, λειτουργών, προσωπικού κ.τ.λ.

viii. Όπως επίσης να ελέγχει /επικυρώνει την διαχείρηση των οικονομικών πόρων, περιουσίας και των συμφέροντων γενικά του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 14
Σφραγίδα και έμβλημα

14.1 Το Σωματείο έχει την δική του σφραγίδα που φέρει το λογότυπο του. Η σφραγίδα φυλάττεται από τον γραμματέα, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της εκτός μετά από εξουσιοδότηση του συμβουλίου.

14.2 Η σφραγίδα του Σωματείου θα έχει το λογότυπο, θα συμπεριλαμβάνει τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και το χρόνο ίδρυσης.


ΑΡΘΡΟ 15
Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

Το παρόν Καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση που εγκρίνεται σε Ειδική Γενική Συνέλευση την παρουσία 75% των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 16
Διάλυση του Σωματείου

16.1 Το Σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τον περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα Νόμο, Ν.104(Ι)/2017, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για αυτό τον σκοπό, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μελών. Η απόφαση για διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.

16.2 Σε περίπτωση διάλυσης, μετά την εξόφληση τυχόν χρεών του Σωματείου, όλα τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία του θα χρησιμοποιούνται και θα διατίθενται υπέρ των σκοπών του Σωματείου και θα διανέμονται σε άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως θα καθοριστεί από την Έκτακτή Γενική Συνέλευση και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμεται μεταξύ των μελών.

16.3 Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, για την αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεών του, χρησιμοποιείται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται τα μέλη του προσωπικά.


ΑΡΘΡΟ 17
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1 Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης εγχώριας ή διεθνούς, εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των προνοιών της νομοθεσίας.

17.2 Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του και δικαιούνται να απαιτούν από τα όργανά του την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε θέμα σχετικό με το Σωματείο που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό διέπεται από τους εκάστοτε εν ισχύ νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

17.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος οποιουδήποτε προσώπου (μέλους ή μη) εντός του Σωματείου ή εις τα Υποστατικά του.

17.4 Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει πρόνοιες του καταστατικού. Νοείται ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση δεν μπορεί να αντίκειται στις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή θέματα Νόμου, Ν.104(Ι)/2017, και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών τους.

17.5 Νοείται περαιτέρω ότι, για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.