Μέλη

Αίτηση Εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου (ΕΓΕΚ) έχουν όσοι ζουν ή/και δραστηριοποιούνται στη Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ένωση απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επαγγελματίες γραφίστες και εικονογράφοι οι οποίοι:
  • είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων ανωτέρων σχολών γραφικών τεχνών και/ή εικονογράφων και/ή συναφών με τις πιο πάνω σπουδές
  • έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών ο οποίος είναι συναφής με τα πιο πάνω και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το ΚΥΣΑΤΣ.
  • δεν έχουν τίτλο αλλά έχουν επαγγελματική εμπειρία 2 χρόνων ή επαγγελματικό portfolio με πραγματικά και ολοκληρωμένα projects βασισμένα στον χώρο της γραφιστικής και εικονογράφησης.
Το πτυχίο και/ή το επαγγελματικό portfolio εφαρμοσμένων project για τα μη πτυχιούχα αιτούντα μέλη θα αξιολογείται από εγκεκριμένη τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου τoυ Σωματείου. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα δημιουργίας και παρουσίας προσωπικού online προφίλ στην λίστα μελών της Ένωσης.

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

Δόκιμα μέλη τoυ Σωματείου μπορούν να γίνουν οι φοιτητές αναγνωρισμένων ανώτερων σχολών γραφικών τεχνών και/ή εικονογράφων και/ή συναφών με τις πιο πάνω σπουδές. Η Ένωση έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη προσκόμιση της φοιτητικής τους ταυτότητας και/ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου αποδεικνύει τη φοιτητική τους ιδιότητα. Τα Δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα δημιουργίας online προφίλ μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ένωση μέσω email, για αλλαγή της κατηγορίας μέλους τους από “Δόκιμα” σε “Τακτικά” για να αποκτήσουν και το δικαίωμα δημιουργίας και παρουσίας προσωπικού online προφίλ στην λίστα μελών της Ένωσης.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη της Ένωσης γίνονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. πρόσωπα με μακρόχρονη προσφορά στις γραφικές και εικονογραφικές τέχνες και στην εικαστική επικοινωνία γενικότερα ή πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντική βοήθεια κάθε είδους προς τo Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, πλην της υποχρέωσης καταβολής εισφορών και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Η Ένωση χορηγεί ταυτότητα μέλους στα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη της.
Βάση των κανονισμών της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου (ΕΓΕΚ), η Ένωση δύναται να επαληθεύσει την ταυτότητα του υποψηφίου μέλους και να ζητήσει να λάβει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριοποίησης του υποψηφίου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η συμπλήρωση των πεδίων γίνεται με ελληνικούς πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλεται διαφορετικά (π.χ. ξένα ονόματα ατόμων και εταιρειών, ονόματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, τίτλοι σπουδών, κλπ.)
Προσωπικά Στοιχεία
Ο κωδικός πρόσβασής σας πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες, να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμα και έναν αριθμό.
Σπουδές
Σε περίπτωση που ισχύει μόνο η επαγγελματική πείρα, παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία με το εξής: “Δεν ισχύει”
Επαγγελματική Κατάσταση
Εμπειρία στην Εκπαιδευση (αν ισχυεί)
Τέλη εγγραφής & ετήσιας συνδρομής
Αίτηση Εγγραφής €10
Τακτικά €30
Δόκιμα €15