Νέα

Συνδρομές

Το τέλος εγγραφής για όλα τα μέλη ανέρχεται στα €10,00 και πληρώνεται μόνο μια φορά.

Το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών διαμορφώνονται ως εξής:

Δόκιµο µέλος €15,00
Τακτικό µέλος €30,00

Η συνδρομή που σας αναλογεί μπορεί να εξοφληθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΕΚ αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Στα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη της η ΕΓΕΚ, θα χορηγεί ταυτότητα μέλους με την σχετική ένδειξη της ιδιότητας του.

cagdi