Πληροφορίες

Δομή Διαγωνισμών

Πρόταση Δημιουργίας Δομής Όρων Διαγωνισμών από την ΕΓΕΚ

Η ‘Ενωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου (ΕΓΕΚ) έχει εκφράσει την άποψη της σχετικά με τους ανοιχτούς διαγωνισμούς γραφιστικής και εικονογράφησης στη πιο κάτω ανακοίνωση. 

Ανακοίνωση σχετικά με τους ανοικτούς διαγωνισμούς γραφιστικής και εικονογράφησης

 

Η ΕΓΕΚ επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την παραγωγή έργου στους τομείς της γραφιστικής και εικονογράφησης και να ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ώστε να καθοριστεί μια σωστή δομή, βάσει της οποίας να προκηρύσσεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται κάθε εφαρμογή που σχετίζεται με τον σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας.

Ευθύνη για την ύπαρξη σωστά δομημένων προκηρύξεων έχουν τόσο οι αναθέτουσες αρχές, όσο και οι σχεδιαστές που θα συμμετέχουν. Οι αναθέτουσες αρχές με την προκήρυξη ενός σωστού διαγωνισμού ελκύουν περισσότερους επαγγελματίες των κλάδων και ως επακόλουθο λαμβάνουν πιο ποιοτικές, επαγγελματικές και ολοκληρωμένες συμμετοχές. Αντίθετα, με την προκήρυξη φτωχών και ελαττωματικών διαγωνισμών με ημιτελείς όρους, τα αποτελέσματα που θα έχουν θα είναι συμβιβασμένα.

Οι σχεδιαστές ταυτόχρονα, πριν από την συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό, καλούνται να μελετούν προσεκτικά τους όρους και κανονισμούς των εν λόγω διαγωνισμών. 

 

Οι όροι των διαγωνισμών θα πρέπει:

 • να σέβονται τόσο τον δημιουργό όσο και το δημιουργικό αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί
 • να σέβονται τις υπηρεσίες και το επάγγελμα του δημιουργού 
 • να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδιαστή 
 • το έπαθλο να είναι χρηματικό και να αντιστοιχεί στον όγκο των παραδοτέων υπηρεσιών 
 • να παραθέτουν επαρκές χρονικό περιθώριο για παράδοση των παραδοτέων 
 • να συμπεριλαμβάνουν στην κριτική επιτροπή τουλάχιστον ένα επαγγελματία γραφίστα ή εικονογράφο ή και τα δυο ανάλογα με το θέμα του διαγωνισμού

 

Σημαντικότερη προδιαγραφή πρέπει να είναι και το δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε επαγγελματίες των κλάδων γραφιστικής και εικονογράφησης.

Οι σχεδιαστές με την συμμετοχή τους σε μη επαγγελματικά και σωστά δομημένους διαγωνισμούς, συμβάλουν στην υποβάθμιση του επαγγέλματος και στην διαιώνιση της λανθασμένης αντίληψης για την σημαντικότητα της οπτικής επικοινωνίας γενικότερα, αφού η εικόνα που προβάλλουν είναι ελαττωματική και οικονομικά ζημιογόνα μιας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 


 

1.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σε μια κλειστή διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος μόνον όσοι προεπιλεγούν από την αναθέτουσα αρχή.

 

Συνοπτικά η Διαδικασία

 • Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος
 • Επιλογή 3-5 επαγγελματιών
 • Υποβολή ιδεών από τους 3-5 επαγγελματίες
 • Επιλογή αναδόχου
 • Υλοποίηση του έργου 

 

Αναλυτικά τα Βήματα και η Διαδικασία:

Α. Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ)

Β. Πλαίσιο διαγωνισμού (ΠΔ) 

Γ. Κριτική επιτροπή (ΚΕ) 

Δ. Όροι διαγωνισμού, Τεχνικά Χαρακτηριστικά και λίστα με Παραδοτέα (ΣΟ)

Ε. Φάση Α’: Προκήρυξη & Εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση το βήμα Δ (ΣΟ)

Ζ. Αξιολόγηση Φάσης Α’ (ΣΟ+ΚΕ)

Η. Φάση Β’: Ενημέρωση & Υλοποίηση σχεδιασμού με βάση το βήμα Δ (ΣΟ)

Θ. Συνάντηση με τον φορέα για ξενάγηση & περιγραφή των σχεδιαστικών λεπτομερειών

Ι. Αξιολόγηση Φάσης Β’ (ΚΕ)

Κ. Φάση Γ’: Υπογραφή Συμβολαίου με ανάδοχο & υλοποίηση του έργου με βάση το βήμα Δ (ΣΟ)

 

Α. Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ) 

Η Συντονιστική Ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό του έργου / επαφή με τον ανάδοχο του διαγωνισμού. Ευθύνη της συντονιστικής ομάδας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός του έργου αλλά και η δημιουργία της Κριτικής Επιτροπής. H ΣΟ θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Συστήνεται η ΣΟ να αποτελείται από 3 άτομα. Η Συντονιστική Ομάδα ορίζει το άτομο, ή την ομάδα επικοινωνίας, με τον ανάδοχο.

 

Β. Πλαίσιο διαγωνισμού (ΠΔ) 

Γίνεται μια πληροφόρηση για το ποιοι εμπλέκονται στο έργο/διαγωνισμό. (όροι)

Εδώ δίνεται μια εκτενής περιγραφή του έργου/διαγωνισμού. Καθορίζεται ποια είναι η αναθέτουσα αρχή, ποιες είναι οι ανάγκες της και ποιος ο σκοπός του διαγωνισμού. (Συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής οι οποίες αφορούν στα πλαίσια του διαγωνισμού αλλά και τα ζητούμενα του διαγωνισμού)

 

Γ. Κριτική επιτροπή (ΚΕ) πρέπει να απαρτίζεται:

α. από μέλη της αναθέτουσας αρχής

Β. από ενεργούς επαγγελματίες/εμπειρογνώμονες του κλάδου με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας

γ. επαγγελματίες από τον συγκεκριμένο τομέα του εκάστοτε διαγωνισμού

(για παράδειγμα, μουσειολόγους αν η αναθέτουσα αρχή είναι μουσείο)

δ. από το τμήμα επικοινωνίας (Μάρκετινγκ) της αναθέτουσας αρχής (αν υπάρχει).

 

Δ. Όροι διαγωνισμού, Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Λίστα με Παραδοτέα (ΣΟ)

Θεωρητικό Πλαίσιο: Περιγραφή του Φορέα

Περιγραφή Έργου: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του έργου 

(σχεδιασμός καινούριου έργου, ανασχεδιασμός υφιστάμενου έργου, κ.ο.κ.)

Αντικείμενο και στόχοι του Έργου: Εισαγωγή και περιγραφή του διαγωνισμού, του οράματος καθώς και της εφαρμογής του ζητούμενου.

Όροι συμμετοχής: Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος (Επαγγελματίες του κλάδου που ζουν ή/και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο π.χ.) άτομα ή και ομάδες.

Χρονοδιαγράμματα διαγωνισμού: Ορίζονται οι ημερομηνίες για φάσεις Α΄και Β΄και υλοποίηση του έργου.

Κριτική Επιτροπή: Ονόματα και ιδιότητες των μελών της επιτροπής.

Πνευματικά δικαιώματα: Παραμένουν στον δημιουργό εκτός εάν υπάρξει άλλη συμφωνία, με το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο. 

Αμοιβές: To ολικό ποσό που θα λάβει ο ανάδοχος, αλλά και οι αμοιβές τον ατόμων / ομάδων που θα παρουσιάσουν προτάσεις στη φάση Β’. H αμοιβή πρέπει να αντικατοπτρίζει το μέγεθος του ανάδοχου φορέα.

Διαδικασία υποβολής: Να περιλαμβάνει τον τρόπο παράδοσης και την λίστα με τα παραδοτέα.


Φάση Α’

 • Διαδικασία υποβολής
 • Διαδικασία αξιολόγησης

Φάση Β’

 • Παραδοτέα φάσης Β’ και Προδιαγραφές

 

Ε. Φάση Α’: Προκήρυξη & Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το όνομά τους, βιογραφικά, είτε ατομικά είτε όλων όσων θα απαρτίζουν την ομάδα που θα λάβει μέρος. Μαζί με τα βιογραφικά θα πρέπει να αποσταλούν και δείγματα δουλειάς των πιο πάνω, σε ένα αρχείο pdf.

 

Ζ. Αξιολόγηση Φάσης Α’ (ΣΟ+ΚΕ)

Από την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής μαζί με την Συντονιστική Ομάδα, θα προκύψουν οι 3-5 επικρατέστεροι / 3-5 επικρατέστερες ομάδες οι οποίοι θα προχωρήσουν στην Φάση Β’.

 

Η. Ενημέρωση & Υλοποίηση Σχεδιασμού (ΣΟ)

Οι 3-5 επαγγελματίες / ομάδες επαγγελματιών, θα προχωρήσουν στην υποβολή ιδεών για το ζητούμενο του διαγωνισμού, βάσει και των σημείων Β και Δ όπως αναγράφονται πιο πάνω. Οι ομάδες που θα προχωρήσουν στην Φάση Β’ θα δουλέψουν επί πληρωμής, έναντι του ολικού ποσού που θα λάβει ο τελικός ανάδοχος.

 

Θ. Συνάντηση με τον Φορέα για ξενάγηση και περιγραφή των σχεδιαστικών λεπτομερειών

Οι 3-5 επαγγελματίες / ομάδες επαγγελματιών που προχώρησαν στην Φάση Β δέχονται ξενάγηση για την περιγραφή των σχεδιαστικών λεπτομερειών και για να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο/κτήριο/φορέα για τον οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουν.

 

Ι. Αξιολόγηση Φάσης Β’ (ΚΕ)

Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή του αναδόχου 

Η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στα πιο κάτω εξής κριτήρια: 

 • Διαχρονικότητα 
 • Σχεδιαστική Αρτιότητα
 • Πρωτοτυπία
 • Ευστοχία (κατά πόσο απαντά / ανταποκρίνεται στο brief) 
 • Λειτουργικότητα

Η επιτροπή θα καταλήξει μέσω διαλόγου με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ώστε να καταλήξει στο αποτέλεσμα.

Ειδοποίηση και ενημέρωση του αναδόχου.

 

Κ. Φάση Γ’

Υπογραφή με ανάδοχο. Δημιουργία συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφονται καθαρά ο όγκος εργασίας, τα χρονοδιαγράμματα, και οι λεπτομέρειες για τα πνευματικά δικαιώματα για την υλοποίηση του έργου.

 


 

2.

ANOIKTOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σε μια ανοικτή διαδικασία, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει πρόταση με βάση τους όρους της αναθέτουσας αρχής


Συνοπτικά η Διαδικασία

 • Προκήρυξη προς όλους τους επαγγελματίες
 • Υποβολή ιδεών από τους επαγγελματίες
 • Επιλογή αναδόχου
 • Υλοποίηση του έργου 

 

Αναλυτικά τα Βήματα και η Διαδικασία:

Α. Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ)

Β. Πλαίσιο διαγωνισμού (ΠΔ) 

Γ. Κριτική επιτροπή (ΚΕ) 

Δ. Όροι διαγωνισμού, Τεχνικά Χαρακτηριστικά και λίστα με Παραδοτέα (ΣΟ)

Ε. Υποβολή προτάσεων

Ζ. Αξιολόγηση προτάσεων (ΣΟ+ΚΕ)

Η. Υπογραφή Συμβολαίου με ανάδοχο και υλοποίηση του έργου (ΣΟ)

 

Α. Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ) 

Η Συντονιστική Ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό του έργου / επαφή με τον ανάδοχο του διαγωνισμού. Ευθύνη της συντονιστικής ομάδας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός του έργου αλλά και η δημιουργία της Κριτικής Επιτροπής. H ΣΟ θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Συστήνεται η ΣΟ να αποτελείται από 3 άτομα. Η Συντονιστική Ομάδα ορίζει το άτομο, ή την ομάδα επικοινωνίας, με τον ανάδοχο.

 

Β. Πλαίσιο διαγωνισμού (ΠΔ) 

Γίνεται μια πληροφόρηση για το ποιοι εμπλέκονται στο έργο/διαγωνισμό. (όροι)

Εδώ δίνεται μια εκτενής περιγραφή του έργου/διαγωνισμού. Καθορίζεται ποια είναι η αναθέτουσα αρχή, ποιες είναι οι ανάγκες της και ποιος ο σκοπός του διαγωνισμού. (Συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής οι οποίες αφορούν στα πλαίσια του διαγωνισμού αλλά και τα ζητούμενα του διαγωνισμού)

 

Γ. Κριτική επιτροπή (ΚΕ) πρέπει να απαρτίζεται:

α. από μέλη της αναθέτουσας αρχής

Β. από ενεργούς επαγγελματίες του κλάδου με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας

γ. επαγγελματίες από τον συγκεκριμένο τομέα του εκάστοτε διαγωνισμού
(για παράδειγμα, μουσειολόγους αν η αναθέτουσα αρχή είναι μουσείο)

δ. από το τμήμα επικοινωνίας (Μάρκετινγκ) της αναθέτουσας αρχής (αν υπάρχει).

 

Δ. Όροι διαγωνισμού, Τεχνικά Χαρακτηριστικά & λίστα με Παραδοτέα (ΣΟ)

Θεωρητικό Πλαίσιο: Περιγραφή του Φορέα

Περιγραφή Έργου: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του έργου
(σχεδιασμός καινούργιου έργου, ανασχεδιασμός υφιστάμενου έργου, κ.ο.κ.)

Αντικείμενο και στόχοι του Έργου: Εισαγωγή και περιγραφή του διαγωνισμού, του οράματος καθώς και της εφαρμογής του ζητούμενου.

Όροι συμμετοχής: Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος (Επαγγελματίες του κλάδου που ζουν ή/και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο π.χ.) άτομα ή και ομάδες.

Χρονοδιαγράμματα διαγωνισμού: Ορίζονται οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων και υλοποίηση του έργου. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς λόγω του ότι ζητείται από τους επαγγελματίες να δουλέψουν χωρίς αμοιβή, συνιστάται να  δίνεται αρκετός χρόνος, ώστε να μπορεί ο συμμετέχοντας να εντάξει το διαγωνισμό στο επαγγελματικό του πρόγραμμα χωρίς να είναι εις βάρος των τρεχόντων εργασιών του.

Κριτική Επιτροπή: Ονόματα και ιδιότητες των μελών της επιτροπής.

Πνευματικά δικαιώματα: Παραμένουν στον δημιουργό εκτός εάν υπάρξει άλλη συμφωνία, με το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο. 

Αμοιβές: To ολικό ποσό που θα λάβει ο ανάδοχος.

Διαδικασία υποβολής: Να περιλαμβάνει τον τροπο παράδοσης και την λίστα με τα παραδοτέα.

 

Ε. Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις προτάσεις τους.

 

Ζ. Αξιολόγηση προτάσεων 

Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή του αναδόχου 

 

Η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στα πιο κάτω εξής κριτήρια: 

 • Διαχρονικότητα 
 • Σχεδιαστική Αρτιότητα
 • Πρωτοτυπία
 • Ευστοχία (κατά πόσο απαντά / ανταποκρίνεται στο brief) 
 • Λειτουργικότητα

Η επιτροπή θα καταλήξει μέσω διαλόγου με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ώστε να καταλήξει στο αποτέλεσμα.

Ειδοποίηση και ενημέρωση του αναδόχου.

 

Η. Υπογραφή Συμβολαίου με ανάδοχο & υλοποίηση του έργου (ΣΟ)

Υπογραφή με ανάδοχο. Δημιουργία συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφονται καθαρά ο όγκος εργασίας, τα χρονοδιαγράμματα, και οι λεπτομέρειες για τα πνευματικά δικαιώματα για την υλοποίηση του έργου.