Πληροφορίες

Aνοικτοί Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση σχετικά με τους ανοικτούς διαγωνισμούς γραφιστικής και εικονογράφησης

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου παρατηρεί έξαρση στην προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών γραφιστικής και εικονογράφησης. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε φαινομενικά να αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη, αφού αποδεικνύει την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της οπτικής επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο. Δυστυχώς όμως, φέρνει στην επιφάνεια την έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης για τη βάση πάνω στην οποία θα έπρεπε να στοιχειοθετούνται τέτοιοι διαγωνισμοί. Η παρούσα παρέμβαση, στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής τους, αφού μέχρι πρόσφατα λόγω της απουσίας ενός αρμόδιου φορέα στην Κύπρο δεν υπήρχε το μέσο και η ευκαιρία να εκφράζουν δημόσια και συλλογικά τις θέσεις τους οι γραφίστες και εικονογράφοι.

Γιατί ανοικτός διαγωνισμός;
Για ποιους λόγους πρέπει να επιλέξει ένας οργανισμός ή εταιρεία έναν ανοικτό διαγωνισμό οπτικής επικοινωνίας; Είναι αυτό απαραίτητο πάντοτε ή ίσως οι ανάγκες να εξυπηρετούνται καλύτερα με άλλες επιλογές (πχ κλειστοί διαγωνισμοί ή ακόμα και η απευθείας ανάθεση);

Brief (προδιαγραφές και ζητούμενα ενός project):
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα λανθασμένα και γεμάτα ελλείψεις briefs, δεν βάζουν τον εκάστοτε διαγωνισμό στη σωστή βάση, αφού δεν σκιαγραφούν με ακρίβεια τα ζητούμενα. Έτσι, ο σχεδιαστής βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να μην έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πλαίσιο (σχεδιαστικό και σκεπτικό) μέσα στο οποίο καλείται να δημιουργήσει. Άλλες φορές το brief περιορίζει το θέμα σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει χώρος ως προς τη δημιουργικότητα. Το brief είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να προδιαγράψει την επιτυχία ή την αποτυχία κάποιου διαγωνισμού. Ένα σωστό και μελετημένο brief μπορεί να αποτρέψει αχρείαστο χάσιμο χρόνου. Tαυτόχρονα βοηθά και την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού να κατανοήσει καλύτερα τι προσδοκίες που θα πρέπει να έχει όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα.

Επιτροπές αξιολόγησης:
Η μη σύσταση μιας καταρτισμένης αρμόδιας επιτροπής που να έχει την τεχνογνωσία να εξετάσει τις συμμέτοχες, είναι ένα άλλο μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται λανθασμένη τελική επιλογή. Η επικράτηση της λογικής πως το αποτέλεσμα θα πρέπει να ικανοποιήσει το προσωπικό γούστο μιας επιτροπής ατόμων είναι παντελώς λανθασμένη. Επαγγελματίες σχεδιαστές ή/και ακαδημαϊκοί σχετικοί με το θέμα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν το γενικότερο φάσμα μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το οπτικό αποτέλεσμα. Για το οπτικό αποτέλεσμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν διάφορες παράμετροι (πχ ιστορική τεκμηρίωση, πρακτικότητα, συμβατότητα του σχεδίου με το σύγχρονο κόσμο). Αυτό σημειώνεται ειδικά σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου ο τουρισμός αλλά και άλλες υπηρεσίες ελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους από μέρη με διαφορετικές σχεδιαστικές αντιλήψεις και κουλτούρα. Το οπτικό αποτέλεσμα απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού με διαφορετικό ηλικιακό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Αυτό απαιτεί τη συμβολή εξειδικευμένων ατόμων στο χώρο της επικοινωνίας και καθιστά τη συμμέτοχη τους στις επιτροπές αξιολόγησης απαραίτητη.

Έπαθλα:
Μεγάλο προβληματισμό προκαλούν και τα χρηματικά έπαθλα που προσφέρονται σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Τις πλείστες φορές τα έπαθλα δεν αντιστοιχούν στη μελέτη που καλείται ο σχεδιαστής να εκτελέσει. Εδώ διαφαίνεται και το θέμα πως αρκετές φορές η αναθέτουσα αρχή του εκάστοτε διαγωνισμού, δεν αναγνωρίζει τη γνώση, τις δεξιότητες και το χρόνο που απαιτούνται για να παραχθεί επαγγελματικό αποτέλεσμα για τέτοιας φύσης εργασίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρηματικά έπαθλα να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές για βραβεύσεις φοιτητικών ή ερασιτεχνικών διαγωνισμών. Έτσι οι επαγγελματίες συχνά αποφεύγουν τους ανοικτούς διαγωνισμούς, αφού η σχέση χρόνου/κέρδους είναι άνιση και μη συμφέρουσα.

Όλα τα προαναφερθέντα σημεία, μαζί με αρκετά άλλα που λόγω της φύσης της ανακοίνωσης δεν μπορούν τοποθετηθούν εδώ, έχουν σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή απαξίωση των διαγωνισμών από τους επαγγελματίες της δημιουργικής κοινότητας.

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου, είναι πρόθυμη να συμβάλει με τη συνεργασία της και να βοηθήσει όσους οργανισμούς ενδιαφέρονται να ανακοινώσουν διαγωνισμούς οπτικής επικοινωνίας. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να υπάρξει η καλύτερη εξυπηρέτηση ως προς το σκοπό του εκάστοτε διαγωνισμού. Κατ’ επέκταση η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου, ως το εκφραστικό όργανο των επαγγελματιών γραφιστών και εικονογράφων στην Κύπρο, είναι έτοιμη να καλέσει τα μέλη της να απέχουν από διαγωνισμούς που προσβάλλουν την επαγγελματική αξιοπρέπεια και ιδιότητα τους. Επιδίωξη μας είναι όπως προωθούμε και ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που να πληρούν τις σωστές προδιαγραφές και να σέβονται το επάγγελμα και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου ανάμεσα σε άλλα έχει σαν στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας στην Κύπρο.