About Us

Articles of Association

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός Μητρώου : 4460

Ημερομηνία Έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής: 22 Μαρτίου 2016

ΑΡΘΡΟ 1

1.1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία“ ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ”

1.2 Έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του σωματείου είναι:

2.1 Σκοποί του Σωματείου είναι:

i. Να συντονίσει τις προσπάθειες όλων των γραφιστών και εικονογράφων για την βελτίωση του καλλιτεχνικού και επαγγελματικού επίπεδου των γραφικών και εικονογραφικών τεχνών στην Κύπρο.

ii. Να συντείνει στην καλύτερη χρήση των γραφικών και εικονογραφικών εφαρμογών, στην οπτική επικοινωνία σαν μέσο για τη βελτίωση της συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων.

iii. Να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο εθελοντική εργασία για κοινωφελείς σκοπούς

iv. Να προβάλει και να αναδείξει την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του γραφίστα και εικονογράφου στην εικαστική επικοινωνία.

v. Η αναγνώριση και η καταξίωση του γραφίστα και εικονογράφου, σαν καλλιτέχνη από όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

vi. Η διεκδίκηση και κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του γραφίστα και εικονογράφου, επάνω στη δημιουργική και πρωτότυπη δουλειά του.

vii. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιμόρφωση των μελών του με την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για όλα τα θέματα ενασχόλησης τους.

viii. Η παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα μέλη του, για όλα τα θέματα που αφορούν στην καλλιτεχνική προσφορά και δημιουργική – πρωτότυπη επαγγελματική δουλειά τους.

ix. Η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του βασισμένου στη τήρηση των κανόνων της συναδελφικής δεοντολογίας σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας, προβολής και αξιοποίησης του έργου τους.

x. Δημιουργία ενδεικτικού τιμοκαταλόγου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει συντονισμός και κοινή αντίληψη ως προς την κοστολόγηση υπηρεσιών

xi. Δημιουργία πλατφόρμας για τους κρατικούς διαγωνισμούς που αφορούν τους κλάδους την Ένωσης, ούτως ώστε οι όροι και τα βραβεία να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της γραφιστικής και της εικονογράφησης που θέτει η Ένωση

xii. Να προστατεύει επαγγελματίες όσον αφορά τα οικονομικά τους δικαιώματα (αμοιβή, ωράριο, αργίες)

xiii. Ενημέρωση / εκπαίδευση του κοινού για ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα του κάθε κλάδου ξεχωριστά, προς αποφυγή σύγχυσης των αρμοδιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου:

1. Οι παραπάνω σκοποί του σωματείου θα πραγματοποιηθούν με τα εξής ενδεικτικά μέσα :

i. Δημιουργία αίθουσας συνάντησης της Ένωσης

ii. Σύσταση αρχείου πληροφοριών για αλληλοενημέρωση των μελών.

iii. Διενέργεια μελετών, ερευνών, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως. Η θεματολογία των πιο πάνω θα είναι ανάλογη του αριθμού των μελών του κάθε κλάδου (γραφιστική και εικονογράφηση).

iv. Σύνταξη άτυπου κώδικα συναδελφικής δεοντολογίας.

v. Συμμετοχή της Ένωσης σε ομοειδείς διεθνείς οργανώσεις.

vi. Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο κ.λπ.

vii. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

viii. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αγορά από την Ένωση, των υλικών της καλλιτεχνικής δουλειάς των γραφιστών και εικονογράφων σε χαμηλές τιμές και γενικά με κάθε νόμιμο μέσο που θα επιλέγει σαν κατάλληλο για την κάθε περίσταση του Δ.Σ. του Σωματείου.

ix. Δυνατότητα λειτουργίας οικήματος

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη του Σωματείου:

O αριθμός των μελών θα είναι απεριόριστος.

4.1 Μέλη του Σωματείου δύνανται να εγγραφούν απόφοιτοι ανώτερων σχολώv γραφικών τεχνών και/η εικονογραφών και/η συναφών με τις πιο πάνω σπουδές και επαγγελματίες με αποκλειστική απασχόληση στην γραφιστική και στην εικονογράφηση, όπως και επαγγελματίες από άλλους πυρήνες των εφαρμοσμένων τεχνών αφού αποδείξουν ότι είναι ενεργοί στον επαγγελματικό χώρο σε εμπορικό επίπεδο (commercial context)

Η ‘Ένωση απαρτίζεται από Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα μέλη.

4.2 Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επαγγελματίες γραφίστες και εικονογράφοι οι οποίοι τυγχάνουν απόφοιτοι δεόντως αναγνωρισμένων ανώτερων σχολών γραφικών τεχνών και/η εικονογραφών και/η συναφών με τις πιο πάνω σπουδές και/η έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών ο οποίος είναι συναφές με τα πιο πάνω και ο οποίος έχει δεόντως αναγνωρισθεί από το ΚΥΣΑΤΣ και επαγγελματίες γραφίστες και εικονογράφοι χωρίς τίτλο που έχουν επαγγελματική εμπειρία 2 χρόνων ή επαγγελματικό portfolio με πραγματικά και ολοκληρωμένα projects, βασισμένα στο χώρο της γραφιστικής και εικονογράφησης.

Το πτυχίο και/η το επαγγελματικό portfolio εφαρμοσμένων project για τα μη πτυχιούχα αιτούντα μέλη θα περνά από αξιολόγηση από εγκεκριμένη τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από άτομα που θα είναι και στο διοικητικό συμβούλιο τoυ Σωματείου. H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι ασκεί το επάγγελμα δυο χρόνια συνεχώς και από βεβαιώσεις δύο ήδη μελών για την αλήθεια του ισχυρισμού του υποψηφίου.

4.3 Δόκιμα μέλη τoυ Σωματείου γίνονται μετά από γραπτή αίτηση τους προς το Δ.Σ. οι φοιτητές δεόντως αναγνωρισμένων ανώτερων σχολών γραφικών τεχνών και/η εικονογραφών και/η συναφών με τις πιο πάνω σπουδές προσκομίζοντας την φοιτητική του ταυτότητα και/η οιονδήποτε άλλον έγγραφο αποδεικνύει την φοιτητική τους ιδιότητα.

4.4 Επίτιμα μέλη της Ένωσης γίνονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. πρόσωπα με μακρόχρονη προσφορά στις γραφικές και εικονογραφικές τέχνες και στην εικαστική επικοινωνία γενικότερα ή πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντική βοήθεια κάθε είδους προς τo Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, πλην της υποχρέωσης καταβολής εισφορών και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4.5 Στα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη της τo Σωματείο χορηγεί ταυτότητα με τη φωτογραφία του μέλους και με την σχετική ένδειξη της ιδιότητας του.

ΑΡΘΡΟ 5

Πόροι του Σωματείου.

5.1 Πόροι του Σωματείου είναι :

i. Τα δικαιώματα εγγραφής μελών που ορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ii. Οι ετήσιες εισφορές των μελών που ορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

iii. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς τo Σωματείο, καθώς και κάθε άλλος πόρος που νόμιμα εισπράττεται από τo Σωματείο .

iv. Επιχορηγήσεις από κρατικούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς για την ευόδωση των σκοπών τoυ Σωματείου. Μετά από κάθε εκλογή το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεώνεται να ενημερώνει το νέο Δ.Σ. για τους πόρους και την οικονομική κατάσταση του Σωματείου γενικά.

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

6.1 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου είναι :

i. Το δικαίωμα του εκλέγειν για τα τακτικά μέλη.

ii. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα τακτικά μέλη που έχουν τουλάχιστον πεντάχρονη ενασχόληση στο επάγγελμα.

iii. Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση των αποφάσεων τoυ Σωματείου.

iv. Η συμμετοχή στα ευεργετήματα που επιτυγχάνει η Ένωση.

v. Το δικαίωμα ενημέρωσης για οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες της Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που συγκεντρώνει και αρχειοθετεί τo Σωματείο.

vi. Η συμμετοχή στις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις τoυ Σωματείου .

vii. Η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τo Σωματείο .

viii. Η υποχρέωση-πράγμα που δεν ισχύει για τα επίτιμα μέλη- της τακτικής εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τo Σωματείο.

ix. Γενικώς όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό το καταστατικό και το νόμο.

x. Καταβολή ετήσιας συνδρομής

ΑΡΘΡΟ 7

Αποχώρηση αποβολή Μελών

7.1 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τo Σωματείο με απλή γραπτή δήλωση του προς το Δ.Σ.

Από τo Σωματείο μπορεί να αποβληθεί / διαγραφεί κάθε τακτικό μέλος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. την οποία εγκρίνει οριστικά η Γ.Σ., για τους πιο κάτω λόγους :

i. Οριστικά διακόπτει τις σχέσεις του με το επάγγελμα.

ii. Επανειλημμένα δεν τηρεί το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή τις αποφάσεις των οργάνων τoυ Σωματείου.

iii. Δρα και συμπεριφέρεται με τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα τoυ Σωματείου.

iv. Έχει συμπεριφορά ανάρμοστη και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του σαν μέλους τoυ Σωματείου .

v. Καθυστερεί αδικαιολόγητα τις οικονομικές του υποχρεώσεις παραπάνω από έξι μήνες.

7.2 Στο μέλος που διαγράφεται, κοινοποιείται η απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη λήψη της.

7.3 Το μέλος που διαγράφεται, έχει δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. η οποία παίρνει και την τελική απόφαση.

7.4 Από την ημέρα όμως της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι τη συζήτηση της προσβολής του υπό διαγραφή μέλους στη Γ.Σ. αναστέλλεται στο πρόσωπο του τελευταίου η ιδιότητα του σαν μέλους τoυ Σωματείου.

7.5 Μέλος το οποίο διαγράφεται για όλους τους λόγους εκτός από τον (iv), έχει δικαίωμα επανεγγραφής στην Ένωση εφ’ όσον αποδείξει, κατά τη εκτίμηση του Δ.Σ. ότι συγκεντρώνει και πάλι τις απαραίτητες προϋποθέσεις αυτού του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

Διοικητικό Συμβούλιο

8.1 Η διοίκηση του Σωματείου ανατίθεται σε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (προτεινόμενο να απαρτίζεται από άτομα που δραστηριοποιούνται ώς ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτοί από τον ιδιωτικό τομέα και Δημόσια υπηρεσία). Επίσης να συμπεριλαμβάνει και γραφίστες και εικονογράφους, αναλογικά με τον αριθμό των μελών από τον κάθε κλάδο.

Ένας Πρόεδρος δικαιούται επανεκλογή μόνο για 2 συνεχόμενες θητείες. (4 χρόνια)

Όλοι οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο μαζί με την υποψηφιότητα τούς θα πρέπει να δηλώνουν και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται που αποτελείται από τους εξής:

i. Τον Πρόεδρο, ο οποίος

 • εκπροσωπει τον Σύνδεσμο σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες από, ή εναντίον του Σωματείου, και εξώδικα,
 • φροντίζει, μαζί με τον Γραμματέα, για την τήρηση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Καταστατικό,
 • καλεί μαζί με τον Γραμματέα, οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και προεδρεύει σε αυτή, κι οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
 • υπογράφει, μαζί με τον Γραμματέα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
 • προσυπογράφει όλα τα εντάλματα πληρωμής, τραπεζικές επιταγές και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης που εκδίδονται από τον Ταμία,
 • υπογράφει την αλληλογραφία εκ μέρους του Συνδέσμου και οποιαδήποτε συμφωνία ή συμβόλαιο όπου το Σωματείο είναι μέλος, ή δίνει εντολή στο Γραμματέα να υπογράφει.

ii. Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ασκώντας όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προέδρου με βάση το Καταστατικό,

iii. Τον Γραμματέα, ο οποίος,

 • φροντίζει, μαζί με τον πρόεδρο, για την τήρηση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, του παρόντος Καταστατικού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Καταστατικό,
 • καλεί, μαζί με τον Πρόεδρο, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση του Σωματείου,
 • τηρεί και υπογράφει μαζί, με τον Πρόεδρο, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
 • τηρεί το αρχείο μελών και αρχείο αλληλογραφίας του Συνδέσμου, είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας του Συνδέσμου,
 • τηρεί κατάσταση στην οποία φαίνεται η περιουσία του Συνδέσμου και είναι υπεύθυνος για την φύλαξη της.

iv. Τον Ταμία, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ταμείο και την περιουσία του Συνδέσμου,

 • τηρεί βιβλία και / ή στοιχεία με την όλη οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου,
 • εισπράττει όλα τα έσοδα και τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, κάθε ποσό που υπερβαίνει τα €100,00
 • διατηρεί μικρό ταμείο από το οποίο πληρώνει έξοδα του Συνδέσμου. Το μικρό ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €50,00, ετοιμάζει τελικούς λογαριασμούς και ισολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους,
 • υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και / ή Αντιπρόεδρο όλα τα εντάλματα πληρωμής και επιταγές,
 • είναι έτοιμος σε οποιαδήποτε στιγμή να παράσχει στο Συμβούλιο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου,
 • είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα χρήματα και την περιουσία του Συνδέσμου που του έχουν ανατεθεί, και ειδικότερα, για οποιοδήποτε ποσό, που τυχόν πληρώνεται χωρίς έγκριση ή απόφαση του Συμβουλίου.

v. Τον Βοηθό Γραμματέα, ο οποίος, αναπληρώνει τον Γραμματέα όταν απουσιάζει, ασκώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Γραμματέα με βάση το Καταστατικό.

vi. Τον Βοηθό Ταμία, ο οποίος, αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει, ασκώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμία με βάση το Καταστατικό.

vii. Τρείς Συμβούλους.

8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία δύο ετών. Η εκλογή του προέδρου γίνεται σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, την ίδια ημέρα, από την Γενική Συνέλευση. Εκλογές γίνονται σε κάθε δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Ένα μέλος μπορεί να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για τρείς συνεχόμενες θητείες.

8.3 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στον Γραμματέα του Σωματείου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Κάθε υποψήφιος προτείνεται και υποστηρίζεται, από ένα άλλο εκλέξιμο μέλος του Σωματείου. Τα ονόματα των υποψηφίων, καθώς και εκείνων που προτείνουν και υποστηρίζουν αναρτώνται στα υποστατικά του Συνδέσμου.

8.4 Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται ως εξής :

i. Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εκλεγούν πρέπει να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη εκλογή τους

ii. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέλη δεν υποβάλουν την υποψηφιότητα τους στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε η αίτηση υποψηφιότητας ή δήλωση συμμετοχής είναι άκυρη και στερούνται του δικαιώματος να διεκδικήσουν θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

iii. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου τα οποία έχουν τακτοποιήσει όλες τε οικονομικές εκκρεμότητες τους προς το Σωματείο.

iv. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή που διεξάγει τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη αυτά δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.

v. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης ψηφίζει με μυστική ψηφοφορία σημειώνοντας με το σήμα [ ν ] ή [ + ] ή [ Χ ] απέναντι από το όνομα των υποψηφίων της αρεσκείας του, με μπλε ή μαύρο μελάνι. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει από ένα μέχρι και εννέα υποψηφίους, ενώ για την εκλογή προέδρου, μόνο ένα υποψήφιο. Ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν ψηφιστεί λιγότεροι ή περισσότεροι θεωρείται άκυρο.

vi. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή, αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία. Τα μέλη που πλειοψηφούν μαζί με τον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο Πρόεδρο αποτελούν το νέο Διοικητικό συμβούλιο.

vii. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών, ή εκλογή γίνεται με κλήρο μπροστά σε όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

viii. Σε περίπτωση που αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μικρότερος του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε οι δηλώσαντες ως υποψήφιοι για μέλη εκλέγονται αυτόματα και ο αριθμός των μελών συμπληρώνεται από ενδιαφερόμενα μέλη που είναι παρόντα στη Ετήσια Γενική συνέλευση και υποστηρίζονται από δύο μέλη του Σωματείου κατά τον χρόνο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

ix. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, συνέρχονται μέσα σε επτά ημέρες από την εκλογική διαδικασία για να καταρτιστούν σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

8.5 Σε περίπτωση κένωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε αυτές συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες υποψηφίους της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας, κατά την εκλογική επιτυχία. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ή αν αυτοί δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καλέσει οποιαδήποτε από τα μέλη του Συνδέσμου να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις, Η θητεία των μελών αυτών λήγει μαζί με την θητεία των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.

8.6 Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά κάθε 2 μήνες. Απαρτία αποτελούν πέντε τουλάχιστο μέλη. Πρακτικά τηρούνται για όλες τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να επιθεωρεί τα πρακτικά μετά από αίτηση προς τον Γραμματέα.

8.7 Εκτός αν άλλως προνοείται στο παρόν Καταστατικό, το Συμβούλιο μπορεί να ρυθμίζει κατά την κρίση του κάθε ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του, περιλαμβανομένου του τόπου και χρόνου.

8.8 Το Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό, αν κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση του Συνδέσμου ή για την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών δραστηριοτήτων οποιαδήποτε μορφής, να θεσπίζει, τροποποιεί ή ακυρώνει Κανονισμούς που δεν συγκρούονται με το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς Δεοντολογίας που δεσμεύουν τα μέλη του Συνδέσμου, εκτός αν ακυρωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

8.9 Το Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να διορίζει περιφερειακές, ή άλλες ειδικές, Υποεπιτροπές.

8.10 Η Γραμματεία του Συνδέσμου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η Γραμματεία διεξάγει όλες τις από καιρό εις καιρό συναντήσεις με άλλους Συνδέσμους, φορείς ή Αξιωματούχους του Κράτους.

8.11 Η αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει την νικώσα ψήφο.

8.12 Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται από το αξίωμα του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εάν:

i. απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις

ii. καταδικαστεί από Δικαστήριο για διάπραξη αδικήματος

iii. αποκομίσει οικονομικό ή άλλο όφελος από τις δραστηριότητες ή την περιουσία του Σωματείου

iv. καταστρατηγήσει τους σκοπούς του Σωματείου

vi. δεν υπακούσει στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου

8.13 Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης μέχρι και τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η αντικατάσταση τους γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 07.05. Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης τεσσάρων η περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτό αυτοδιαλύεται και το αργότερο σε ένα μήνα συγκαλείτε Γενική Συνέλευση για νέες εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 9

Επιτροπές

9.1 Με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. συγκροτούνται συμβουλευτικές, μελετητικές, τεχνικές κ.λπ. επιτροπές, οι οποίες υποβάλλουν τα πορίσματα τους προς το Δ.Σ. και στις οποίες μπορούν να μετέχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ‘Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Έλεγχος λογαριασμών

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί ακριβή και λεπτομερή λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Σωματείου στο τέλος δε, κάθε χρόνου υποχρεούται να καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασμούς.

10.2 Οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονται με δαπάνες του Σωματείου από ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή, ο οποίος δεν θα είναι Μέλος του Σωματείου

ΑΡΘΡΟ 11

Πειθαρχική Επιτροπή

11.11 Το Σωματείο διατηρεί Πειθαρχική Επιτροπή για να επιλαμβάνεται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών, αναφορικά με την μη τήρηση του Καταστατικού του Συνδέσμου ή / και των Κανονισμών δεοντολογίας ή / και άρνησης συμμόρφωσης με τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης ή / και του Διοικητικού Συμβουλίου

11.12 Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από δύο μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία μέλη του Συνδέσμου, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι διετής. Η επιτροπή καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο και γραμματέα.

11.3 Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει τη νικώσα ψήφο.

11.4 Κάθε καταγγελία, την όποια η Πειθαρχική Επιτροπή θα επιλαμβάνεται, πρέπει να γίνεται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να την παραπέμψει στην Πειθαρχική Επιτροπή όχι αργότερα από δεκαπέντε μέρες μετά που την παραλαμβάνει. Η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει μόνο όταν υπάρχουν ενώπιον της σχετικές καταγγελίες. Η εξέταση της καταγγελίας πρέπει να αρχίσει από την Πειθαρχική Επιτροπή μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την παραπομπή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε τριάντα μέρες

11.5 Η Πειθαρχική Επιτροπή υποχρεούται να καλέσει το μέλος που έχει καταγγελθεί ενώπιον της για να δικαιολογήσει την θέση του, πριν την λήψη απόφασης. Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν υποχρεώνεται να πράξει τούτο μόνο εάν κρίνει ότι η εν λόγω καταγγελία δεν ευσταθεί και απορρίπτεται.

11.6 Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές :

i. Επίπληξη

ii. Πρόστιμο, που να μην υπερβαίνει τα € 1.000,00

iii. Προσωρινή διαγραφή μέχρι και ενός έτους, νοουμένου ότι δεν θα απαλλάττεται των οικονομικών του υποχρεώσεων

iv. Διαγραφή

ΑΡΘΡΟ 12

Νομικές υποχρεώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13

Γενικές Συνελεύσεις

13.1 Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου λαμβάνει χώρα κάθε Ιούνιο του κάθε έτους, σε ημέρα και ώρα, που καθορίζει του Διοικητικό Συμβούλιο. Δυο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να γίνουν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έντεκα μηνών η μεγαλύτερο των δεκατριών μηνών. Κατά εξαίρεση η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνει μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από αυτήν. Οι Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται για του πιο κάτω σκοπούς :

i. Λογοδοσία του Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους.

ii. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

iii. Αν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ‘η / και της Πειθαρχική Επιτροπής ή / και του Ελεγκτή έχει εκπνεύσει, εκλογή νέων μελών ή πλήρωση κενών θέσεων σε αυτά.

iv. Έγκριση οποιαδήποτε ψηφίσματος, ή συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, που κανονικά προσάγεται στη Συνέλευση.

13.2 Για οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση δίνεται γραπτή ειδοποίηση στα μέλη τουλάχιστο 14 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, αποστέλλεται με συνηθισμένο ή / και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη τελευταία γνωστή διεύθυνση κάθε μέλους, και θεωρείται ότι λήφθηκε την επομένη της ημερομηνίας αποστολής. Παράλειψη αποστολής ειδοποίησης σε κάποιο μέλος δεν καθιστά άκυρη την Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση.

13. 3 Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να προτείνει σε Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε ψήφισμα οφείλει να δώσει στον Γραμματέα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή τουλάχιστο πέντε μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. Το αυτό δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ψηφισμάτων που προτείνονται από το Συμβούλιο.

13.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε λόγο να συγκαλεί Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, υποχρεούται δε να το πράξει μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία λήψης γραπτής αίτησης από το ένα τέταρτο των μελών , που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους σκοπούς για τους όποιους ζητείται η σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

13.5 Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ή αν κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή αν κωλύεται οποιοδήποτε μέλος που υποδεικνύεται από το συμβούλιο.

13.6 Για να υπάρχει απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να είναι παρόντα τα τρία τέταρτα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται για μίση ώρα, οπότε οποιαδήποτε παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου αποτελούν απαρτία.

13. 7 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου σε κάθε εκλογική διαδικασία μιας Γενικής Συνέλευσης.

13.8 Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση των χεριών, εκτός από ψηφοφορία για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι μυστική.

13.9 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 14

Περιουσία

14. 1 Η περιουσία του συνδέσμου αποτελείται από :

i. Τις συνδρομές των μελών, που εισπράττονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.

ii. Οποιαδήποτε άλλη περιουσία, κινητή ή ακίνητη, που αποκτάται από τον Σύνδεσμο με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, δωρεά, συνεισφορά ή άλλο τρόπο αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Οικονομικό Έτος

Το Οικονομικό έτος του Σωματείου θα είναι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Σφραγίδα και έμβλημα

16.1 Το Σωματείο έχει την δική του σφραγίδα που φέρει το λογότυπο του. Η σφραγίδα φυλάττεται από τον γραμματέα, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της εκτός μετά από εξουσιοδότηση του συμβουλίου.

16.2 Η σφραγίδα του Σωματείου θα έχει το λογότυπο, θα συμπεριλαμβάνει τις λέξεις “ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ” και το χρόνο ίδρυσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

17.1 Το παρόν Καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση που εγκρίνεται σε Ειδική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 75% των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18

Διάλυση του Σωματείου

18.1 Το Σωματείο διαλύεται ως οι πρόνοιες του άρθρου 24 του σχετικού Νόμου. Το Σωματείο επίσης διαλύεται με απόφαση που εγκρίνεται σε Ειδική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 75% των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Σε τέτοια περίπτωση η καθαρή περιουσία του Σωματείου διατίθεται κατά την κρίση του Συμβουλίου σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό οργανισμό στην Κύπρο.

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από τα μέλη του Σωματείου κατά τη σύσταση του και ισχύει από την ημέρα της έγκρισης του από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.